REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

EMPIREMUSICSTUDIO.COM

§1.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa szczegółowe warunki sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego Empire Music Studio oraz zasady korzystania ze sklepu, sposoby dostawy, płatności i uprawnienia do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Sklep internetowy empiremusicstudio.com (dalej „Sklep”) prowadzony jest przez Empire 381 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ułańskiej 5, 60-748 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000600756, REGON: 363682857, NIP: 7792439369, nr tel. 881443789, dzimiempire@gmail.com (dalej „Sprzedawca”).

 3. Sprzedaż oferowanych w Sklepie produktów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, poprzez stronę internetową http://empiremusicstudio.com/shop/.

 4. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej „Klient”).

 5. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa jednocześnie - poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

§2.

REJESTRACJA KONTA

 1. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest rejestracja konta przez Klienta. Rejestracja konta może być przeprowadzona w każdym czasie, nie później jednak niż w momencie dokonywania zamówienia.

 2. Po zarejestrowaniu konta, przy kolejnych zakupach można posługiwać się podanymi przy rejestracji nazwą użytkownika i hasłem.

 3. Rejestrując konto, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w trakcie rejestracji w celu dokonania zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie.

 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania na jego rzecz umowy sprzedaży produktów zamówionych w Sklepie. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 5. Klient posiada prawo dostępu do podanych przez siebie danych osobowych. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta („Moje Konto” zakładka Moje Informacje Osobiste).

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta danych logowania osobom trzecim.

 7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (newsletter) Sklepu. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert promocyjnych od partnerów Sklepu.

 8. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty newsletteru za pośrednictwem poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje Konto”.

§3.

ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 1. Złożenia zamówienia polega na wyborze przez Klienta produktów z oferty Sklepu znajdującej się na stronie internetowej http://empiremusicstudio.com/shop/.

 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza osobowo-adresowego. W przypadku niejasności podanych przez Klienta danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia sytuacji z Klientem.

 3. Z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez niego adres e-mail.

 4. Otrzymane przez Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia jest wyłącznie informacją o otrzymaniu zamówienia, jego realizacja jest uzależniona od dostępności produktu.

 5. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia w ciągu 48 godzin od dnia jego złożenia należy powiadomić Sprzedawcę za pomocą poczty e-mail na adres dzimiempire@gmail.com lub telefonicznie 881443789.

 6. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów produktów w magazynie.

 7. O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego produktu Sprzedawca powiadomi Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§4.

DOSTAWA

 1. Zamówione produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 2. Czas dostawy, podany jest przy składaniu zamówienia, w momencie wybierania 'Metody dostawy' i określa średni czas dostarczenia paczki przez wybranego dostawcę.

 3. Termin otrzymania przez Klienta zamówionego produktu jest równy czasowi realizacji zamówienia i czasowi dostawy.

§5.

PŁATNOŚĆ

 1. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:

  1. przelew zwykły (przedpłata).

 2. W przypadku płatności przelewem zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Sprzedawcy.

 3. Cena produktu wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego produktu. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.

 4. Sprzedawca pokrywa koszty wysyłki paczek dostarczanych na terenie Polski za pomocą Poczty Polskiej.

 5. Koszty wysyłki przesyłek zagranicznych liczone są według cennika Poczty Polskiej dla pakiecików (waga do 2000g) lub paczek pocztowych (waga powyżej 2000g) i doliczają się automatyczne do zamówienia po wybraniu 'Metody dostawy'. Koszty te są uzależnione od wagi (ilości zamówionych produktów).

 6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w PLN i zawierają podatek VAT według stawki obowiązującej.

 7. Na potwierdzenie zakupu, Klient otrzyma fakturę VAT lub potwierdzenie zakupu. Jeżeli faktura VAT ma zostać wystawiona na rzecz Klienta prowadzącego działalność gospodarczą lub będącego podatnikiem podatku VAT, należy w zamówieniu podać dane do faktury VAT oraz NIP. Poprzez złożenie zamówienia i dokonanie zakupu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT bez podpisu.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, a także przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§6.

ZWROTY

 1. Konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Zgodnie z art. 27 powyższej ustawy konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z  wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Szczegółowy tryb postępowania w zakresie odstąpienia konsumenta od umowy określony został w „Procedurze odstąpienia od umowy”, będącej integralną częścią Regulaminu.

 4. Sklep udostępnia konsumentowi wzór „Formularza odstąpienia od umowy”, który nie jest wiążący dla konsumenta.

 5. Zwracane produkty muszą być kompletne. Towary w postaci nagrań audialnych, wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach nie mogą być zwrócone po zdjęciu ich oryginalnego opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej.

 6. Zwrot należności dokonywany w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraża zgodę na inny sposób zwrotu niezwiązany z dodatkowymi opłatami. Zwrot obejmuje kwotę uiszczoną przez konsumenta za zakupiony towar oraz koszty przesyłki towaru ze Sklepu do konsumenta.

§7.

REKLAMACJE

 1. Produkty zakupione w Sklepie podlegają wymianie, jeśli posiadają wady fabryczne lub zostały uszkodzone mechanicznie w trakcie przesyłania.

 2. Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu przez Sprzedawcę danego towaru, o ile w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o niezgodności dostarczonych produktów z umową zawiadomił Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.

 3. W terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Klienta, Sprzedawca ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, produkt uszkodzony zostanie w miarę możliwości naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu) Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru, ewentualnie zaoferuje do wyboru inne produkty znajdujące się w ofercie Sklepu. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 8.

DANE OSOBOWE

 1. W przypadku złożenia zamówienia dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną w zakresie danych uzupełnionych w formularzu zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia przez Administratora danych, tj. przez Empire 381 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ułańskiej 5, 60-748 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000600756, REGON: 363682857, NIP: 7792439369.

 2. Dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną będą przetwarzane jedynie w celu wskazanym w ust. 1 powyżej, jak również w usprawiedliwionych celach Administratora Danych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

 3. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych w formularzu rejestracji i/lub złożenia zamówienia jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

 5. Klient ma prawo wniesienie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na jego szczególną sytuację na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych. Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych na podstawie art. 32 ust.1 pkt 8 przywołanej wyżej ustawy.

§9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje produktach podawane na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93).

 2. Regulamin oraz umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą podlega prawu polskiemu. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okażą się niezgodę z obowiązującymi przepisami prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej Sprzedawca zobowiązuje się do stosowania korzystniejszych dla Klienta uregulowań przepisów prawa zamiast zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.

 4. Sprzedawca posiada prawo do zmiany treści postanowień Regulaminu z prawnych, technicznych i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z dniem wskazanym przez Sprzedawcę. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie znowelizowanego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

 5. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym http://empiremusicstudio.com/shop/content/3-terms-and-conditions-of-use.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 12 kwietnia 2016 r.

Kontakt:

Empire 381 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ułańska 5

60-748 Poznań

REGON: 363682857

NIP: 7792439369

e-mail: dzimiempire@gmail.com

nr tel.: 881443789